Dla autorów

Nasz adres: redakcja@tlenliteracki.pl

Zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie prosimy o nadsyłanie tekstów zgodnych z podanymi poniżej wytycznymi. Teksty, które wklejone są bezpośrednio w treść maila, nie będą brane pod uwagę.  

format tekstu: .doc lub .rtf (jeśli istotny jest układ tekstu, można przesłać go w dwóch formatach: .doc/.rtf i pdf). W przypadku wierszy prosimy o przesyłanie wszystkich utworów w JEDNYM pliku;

objętość: maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami w przypadku utworów prozatorskich i dramatycznych lub 5 utworów poetyckich, minimalnie 7 000 znaków w przypadku eseju;

Redakcja zastrzega, że może nie wziąć pod uwagę tekstów, które przekraczają wymagania dotyczące objętości. 

krój i stopień pisma: Times New Roman, 12 pkt;

interlinia: 1,5 wersu;

justowanie: obustronne;

marginesy: 2,5 cm.

Wzory przypisów w esejach:
– druk zwarty: S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tł. S. Magala, Kraków 2016, s. 53.
– tekst w tomie zbiorowym: K. Bizio, Toksyny, w: Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego, wyb. R. Pawłowski, red. H. Sułek, Kraków 2004, s. 25–69.
– tekst w czasopiśmie: P. Koniuszy, Wszystkie drogi prowadzą ku jedności. „Litery” Tomasza Różyckiego jako poszukiwanie współczesnej arché. Filozoficzny wymiar wypowiedzi poetyckiej, „Tekstualia” 2019, nr 1, s. 127–131.
– dla adresu strony internetowej: https://www.adresstrony/ [dostępne: 1 stycznia 2019 roku]

Nie przyjmujemy recenzji nowych tomików czy książek.

Zachęcamy do dołączania do tekstów podstawowych informacji o autorze (do 70 słów).

W przypadku tekstów (lub ich fragmentów) już opublikowanych zobowiązujemy autorkę/autora do wskazania miejsca ich publikacji wraz z dokładnymi danymi (która część tekstu została opublikowana, kiedy to nastąpiło).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach przyjętych do publikacji (zmiany są każdorazowo przedstawiane autorce/autorowi do akceptacji).

Prosimy  Autorki i Autorów o informację, gdyby przyjęty przez nas do publikacji utwór miał ukazać się w innym miejscu. 

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń nie jesteśmy w stanie uzasadnić decyzji dotyczącej odrzucenia przesłanych propozycji.